ALGEMENE VOORWAARDEN 

HOSTED ENERGIE B.V. 

Onze Algemene Voorwaarden zijn helder! 

Wil je onze voorwaarden bewaren of op een ander moment doorlezen? Gebruik dan de button hiernaast om een PDF te downloaden. 

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam, onder nummer 68509782 

1. Algemeen:
1.1 
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, leveranties, overeenkomsten, uitvoeringen en overige verbintenissen met en door "Hosted Energie B.V.", hierna te noemen "HOSTED", en alle aan HOSTED gelieerde bedrijven en instellingen e/o diens rechtsopvolgers. HOSTED is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
1.2 Toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van Opdrachtgever wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.3 Afwijkingen zijn alleen mogelijk indien schriftelijk overeengekomen.

2. Begrippen & Denities:
     A. Opdrachtegever: Iedere rechtspersoon of natuurlijk persoon welke aan HOSTED een opdracht en volmacht verstrekt middels ondertekening van het opdracht-machtigingsformulier ten behoeve van bemiddeling en levering van door HOSTED aangeboden diensten.
     B. Overeenkomst: De overeenkomst tot opdracht en machtiging inhoudende het verzoek van de opdrachtgever aan HOSTED tot bemiddeling, levering, informatiedeling, informatie opvragen bij derden en eventueel analyse van energie, energieverbruik en overige aangeboden diensten. 
     C. Energiebemiddeling: De bemiddeling tussen opdrachtgever en leverancier van energie bij het tot stand komen van de leveringsovereenkomst. 
     D. Energiemanagement: De uitvoering van analyse en monitoring van het energieverbruik door opdrachtgever middels separate facturering. 
     E. Energiediensten: Energie-gerelateerde diensten die geleverd worden door HOSTED of door een Leverancier die door HOSTED geselecteerd is. Voor de levering van diensten worden per situatie met de betreffende Leverancier en met de Klant afspraken gemaakt. Voor zover van toepassing gelden deze Algemene Voorwaarden ook voor de levering en voor de bemiddeling in de levering van Diensten door HOSTED. 
     F. Leverancier: De leverancier (derde partij) welke daadwerkelijk energie aan Opdrachtgever levert conform Leveringsovereenkomst. 
     G. Leveringsovereenkomst: (of iedere andere overeenkomst) tussen Opdrachtgever, eventueel middels machtiging gegeven en een leverancier voor de inkoop en levering van energie. 
     H. CER: Contract Einde Register
     I. CAR: Centraal Aansluitingen Register
     J. Partijen: De Opdrachtgever en HOSTED
     K. Voorwaarden: De door de Leverancier en door HOSTED te hanteren "Algemene Voorwaarden" en eventuele separate voorwaarden voor levering van energie van een Leverancier. 
     L. Opdrachtformulier: Het formulier waarmee de Opdrachtgever HOSTED opdracht geeft en machtigt tot handelingen voor bemiddeling en eventueel management. 

2.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst en alle daarmee samenhangende (rechts)handelingen alsmede op de machtigingen middels het Opdrachtformulier / Akkoordverklaring Energie / Akkoord verklaring informatiedeling.
2.3
  De door Opdrachtgever e/o door derde partijen te hanteren algemene voorwaarden zijn niet van toepassing tenzij HOSTED hier uitdrukkelijk en schriftelijk mee akkoord is gegaan.
2.4 In geval van onverenigbaarheid of discrepantie tussen de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst, prevaleert hetgeen is overeengekomen op de overeenkomst.

3. De Overeenkomst
3.1 
Energiediensten geschieden uit hoofde van een Overeenkomst.
3.2 Tenzij in de Overeenkomst anders is bepaald, handelt HOSTED in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst op naam en voor rekening van de Opdrachtgever. HOSTED is bevoegd tot;
a) Aanpassen van gecontracteerde vermogens en gecontracteerde capaciteiten b)bestaande Leveringsovereenkomst(en) te beëindigen en/of nieuwe Leveringsovereenkomst(en) aan te gaan.
c) Opvragen van gegevens
a. Bij de huidige leverancier
b. Bij een voormalig leverancier
c. Informatie opvragen uit het CER en CAR
d) Aanpassen van factuuradres en contractvolumes
e) Ondertekenen van offertes, aanbiedingen, verklaringen en leveringsovereenkomsten bij de huidige of toekomstige energieleverancier(s)
3.3 HOSTED is bevoegd om namens Opdrachtgever Leveringsovereenkomst(en) aan te gaan. Opdrachtgever verklaart kennis genomen te hebben van deze Algemene Voorwaarden en hiermee akkoord te gaan.
3.4 Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft HOSTED het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3.5 De Opdrachtgever is verplicht HOSTED binnen 1 (één) maand na totstandkoming van de Overeenkomst informatie te verschaffen over de aanwezige meters en het verbruik van elektriciteit en/of gas, alsmede alle overige informatie die HOSTED redelijkerwijs nodig heeft om de Overeenkomst uit te voeren. Wanneer Opdrachtgever niet aan deze verplichting voldoet, is HOSTED gerechtigd om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of om de informatie te verkrijgen van de Leverancier of van derden. De kosten van de vertraging in de uitvoering van de Overeenkomst en de kosten van het inwinnen van informatie, die hiervan het gevolg zijn, zijn voor rekening van de Opdrachtgever.
3.6 De duur van de Overeenkomst wordt automatisch verlengd indien de looptijd van de Leveringsovereenkomst de looptijd van de Overeenkomst overschrijdt. De nieuwe einddatum van de Overeenkomst is in dat geval tot 6 maanden na het verstrijken van de einddatum van de Leveringsovereenkomst.
3.7 De Overeenkomst kan door HOSTED te allen tijde worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) kalendermaand.
3.8 Na beëindigen van de Overeenkomst vervallen alle rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst op het moment dat de Opdrachtgever alle verschuldigde bedragen voortvloeiende uit de Overeenkomst aan HOSTED heeft betaald. 
4. Wijziging van de overeenkomst.
4.1 
Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de inhoud van de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, zullen Partijen de Overeenkomst zo spoedig mogelijk, dochin elk geval binnen 1 (één) maand, in onderling overleg aanpassen.
4.2 Indien de Opdrachtgever de inhoud van de Overeenkomst zodanig wenst te wijzigen dat de uitvoering van de Overeenkomst redelijkerwijs niet mogelijk is, is HOSTED bevoegd de Overeenkomst op te zeggen zonder dat zij daardoor aansprakelijk wordt jegens de Opdrachtgever.
4.3 Indien Partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering van de Overeenkomst daardoor worden beïnvloed. HOSTED is verplicht de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen. 

5 Aansprakelijkheid en vrijwaring.
5.1 
De leveringsverplichting van HOSTED bestaat (slechts) uit het bemiddelen uit hoofde van deze Overeenkomst. HOSTED is in geen geval aansprakelijk voor enige tekortkoming in de nakoming jegens de Opdrachtgever anders dan ter zake deze leveringsverplichting .
5.2 Ter zake van tekortkomingen in de nakoming van haar leveringsverplichting is/zijn HOSTED en de door haar ingeschakelde derde(n), slechts aansprakelijk voor zover deze tekortkomingen aan haar schuld te wijten zijn. Behoudens in geval van opzet of grove schuld is aansprakelijkheid van HOSTED voor indirecte schade gevolg- en/of bedrijfsschade te allen tijde uitgesloten.
5.3 Elke aanspraak van de Opdrachtgever op schadevergoeding dient door de Opdrachtgever schriftelijk te worden ingediend bij HOSTED, binnen vijftien werkdagen na de datum waarop de schade is ingetreden dan wel binnen vijftien werkdagen na de datum waarop de schade redelijkerwijs geconstateerd had kunnen worden.
5.4 In alle gevallen waarin HOSTED gehouden is tot betaling van schadevergoeding is het daarmee gemoeide bedrag per gebeurtenis en per jaar beperkt tot maximaal het (denitieve) totaalbedrag dat HOSTED de Opdrachtgever factureert/ heeft gefactureerd voor de maand waarin de schade is ontstaan.
5.5 Opdrachtgever vrijwaart HOSTED tegen alle aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden, indien deze schade aan de Opdrachtgever kan worden toegerekend. 

6 Exclusiviteit
6.1 
Tenzij in de Overeenkomst anders is bepaald, heeft HOSTED volledige exclusiviteit ten aanzien van alle werkzaamheden voor Opdrachtgever op het gebied van Energiediensten in de breedste zins des woord. 

7 Geheimhouding & acquisitie. 
7.1 HOSTED zal alle mededelingen door de Opdrachtgever gedaan in het kader van de Overeenkomst vertrouwelijk behandelen, voor zover HOSTED daartoe redelijkerwijs verplicht is.
7.2 Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om mededelingen gedaan door HOSTED in het kader van de Overeenkomst, aan derden door te geven. De Opdrachtgever is verplicht de schade die hieruit voortvloeit voor HOSTED te vergoeden.
7.3 Na sluiting van een Overeenkomst tussen HOSTED en Opdrachtgever, is HOSTED gerechtigd om de (rma) naam van Opdrachtgever en eventuele geanonimiseerde verbruiksgegevens op haar referentielijst te plaatsen en om deze lijst te gebruiken bij de acquisitie van nieuwe  Opdrachtgevers. 
7.4 HOSTED is niet verplicht mededelingen aan Opdrachtgever te doen in het kader van de door haar gehanteerde inkoopstrategieen en partijen alsmede haar bedrijfsvoering daaromtrent, tenzij HOSTED daartoe wettelijk verplicht is. 

8 Overdracht.
8.1 
De Opdrachtgever stemt ermee in dat de Overeenkomst van kracht blijft indien de rechtsvorm van HOSTED wordt omgezet in een andere rechtsvorm.
8.2 De Opdrachtgever kan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HOSTED zijn rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst niet overdragen aan derden. 
8.3 
Voor het geval HOSTED haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst aan een derde dient of wenst over te dragen, verleent de Opdrachtgever bij voorbaat hiervoor zijn toestemming. 

9 Toepasselijk recht en geschillen.
9.1 
Op deze Algemene Voorwaarden en op de Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
9.2 Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter in Rotterdam. 

10 Wijziging van deze Algemene Voorwaarden.
10.1 
Deze Algemene Voorwaarden kunnen door HOSTED worden gewijzigd.
10.2 Wijzigingen treden in werking 10 (tien) dagen nadat de Opdrachtgever hiervan toereikend in kennis is gesteld (tenzij in deze bekendmaking een latere datum voor in werking treden wordt vermeld). Onder toereikend wordt in deze verstaan: rechtstreeks of door aankondiging in een dagblad of door plaatsing op de website van HOSTED.
10.3 Wijzigingen van deze Algemene Voorwaarden gelden ook ten aanzien van reeds bestaande Overeenkomsten.
10.4 In geval Opdrachtgever niet akkoord wenst te gaan met de nieuwe Algemene Voorwaarden dient Opdrachtgever dit binnen 30 (dertig) dagen na de ingangsdatum van de nieuwe Algemene Voorwaarden schriftelijk aan HOSTED kenbaar te hebben gemaakt.