ALGEMENE VOORWAARDEN 

HOSTED ENERGIE PROJECTS B.V. 

Onze Algemene Voorwaarden zijn helder! 

Wil je onze voorwaarden bewaren of op een ander moment doorlezen? Gebruik dan de button hiernaast om een PDF te downloaden. 

ALGEMENE VOORWAARDEN HOSTED ENERGY PROJECTS B.V. versie 2023  

1.        Waarvoor dienen deze algemene voorwaarden? 

1.1.     Op onze dienstverlening is een aantal afspraken van toepassing dat voor iedereen geldt. Bijvoorbeeld op het gebied van aansprakelijkheid of betaling voor onze diensten. In deze algemene voorwaarden leggen wij die afspraken vast.  Deze Voorwaarden zien dus de relatie tussen u als Klant en Hosted Energy Projects B.V. 
1.2.     De relatie tussen Hosted Energy Projects en onze Partners is beschreven in de samenwerkingsovereenkomst tussen beide. Afspraken tussen u, als Klant en onze Partners, indien u overgaat tot aanvaarding van een of meerdere van de, namens onze Partners, uitgebrachte offerte(s), zijn geregeld middels de algemene voorwaarden en eventueel aanvullende voorwaarden van onze Partner(s) zoals opgenomen in onze offerte(s).
1.3.     Door het maken van een Afspraak aanvaardt u, als Klant van Hosted Energy Projects, de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden en verklaart u zich akkoord met de inhoud van de Voorwaarden.  

2.        Wat betekenen de in deze voorwaarden gebruikte   termen? 2.1.     De volgende begrippen komen vaker in de voorwaarden voor en hebben overal onderstaande betekenis:

Hosted Energy Projects:

Hosted Energy Projects B.V., gevestigd te Oud-Beijerland en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder het nummer 87186217.

Dienstverlening:

 

bestaat uit het zijn van uw aanspreekpunt en projectmanager voor duurzaamheidsvraagstukken en de uitvoering daarvan. Dit doen wij op basis van een door u verstrekte Opdracht.

Klant:

 

u, een natuurlijke persoon die de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt en woont in Nederland of België, of een in Nederland of België gevestigde onderneming aan wie wij een offerte hebben verstrekt, een aanbieding hebben gedaan of met wie wij een overeenkomst hebben gesloten. Behalve Klant worden ook bedoeld diens vertegenwoordigers en gemachtigden.

Partners:

Partijen waarmee Hosted Energy Projects een samenwerkingsovereenkomst heeft gesloten tot het aanbieden aan Klanten van een of meerdere offerte(s) voor een of meerdere producten van de Partner waaronder nadrukkelijk begrepen installatiediensten en garanties. 

Opdracht:

 

de door u aan ons verstrekte Opdracht om te adviseren omtrent verduurzaming en het uitvoeren daarvan. 

Schriftelijk

mag ook per e-mail. 

3.        Wanneer gelden deze algemene voorwaarden? 
3.1.     Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze Dienstverlening en op elke door u aan ons verstrekte Opdracht. 
3.2.     Wijkt de inhoud van schriftelijk tussen u en ons gemaakte afspraken af van hetgeen in deze algemene voorwaarden is bepaald? Dan gaat het bepaalde in de schriftelijk gemaakte afspraken voor. 
3.3.     Eventuele algemene voorwaarden waar u naar verwijst bij het sluiten van een overeenkomst met ons zijn niet van toepassing, tenzij wij deze schriftelijk en zonder voorbehoud hebben aanvaard. 

4.        Algemene afspraken over de Opdracht. 
4.1.     Een Opdracht (overeenkomst) tussen u en ons komt tot stand, zodra wij deze schriftelijk hebben bevestigd. Of zodra wij zijn begonnen met het uitvoeren daarvan. Wij mogen een Opdracht die u aan ons verstrekt altijd zonder opgave van redenen weigeren. 
4.2.     Elke aan ons verstrekte Opdracht leidt uitsluitend tot een inspanningsverplichting van ons, niet tot een resultaatsverplichting. Behalve wanneer dat blijkt uit de aard van de verstrekte Opdracht, of tenzij wij schriftelijk iets anders overeenkomen. 
4.3.     Foto’s of getoonde producten zijn slechts bedoel als voorbeeld. Het aan u geleverde product kan daarvan qua uiterlijk afwijken. Hosted Energy Projects behoudt het recht om een vervangend product van vergelijkbare kwaliteit leveren waarbij geldt dat bij positieve afwijkingen, bijvoorbeeld in vermogen van meer dan 2%, een eventuele meerprijs bij u in rekening kan worden gebracht.
4.4.     Door ons opgegeven termijnen voor het uitvoeren van een Opdracht zijn bedoeld als richtlijn en niet als fatale termijn. Tenzij wij dat schriftelijk met u overeenkomen. 
4.5.     Voor het uitvoeren van de Opdracht mogen wij derden inschakelen.

5.        Afspraken over betalingen
5.1.     U dient onze facturen te betalen binnen 14 dagen na de factuurdatum op de door ons voorgeschreven wijze. Tenzij wij schriftelijk met u andere afspraken maken. In onze overeenkomst nemen wij afspraken op over de betalingscondities inclusief bijhorende termijn. Wij behouden ons het recht voor om een voorschot of andere zekerheden te vragen voor aanvang van werkzaamheden.
5.2.     Betaalt u de door ons in rekening gebrachte bedragen niet binnen de overeengekomen termijn? Dan moet u daarover wettelijke rente betalen, zonder dat daarvoor een voorafgaande ingebrekestelling nodig is. Betaalt u ook na onze aanmaning niet? Dan kunnen wij de incassering van onze vordering uit handen geven. U moet dan ook buitengerechtelijke incassokosten betalen. 
5.3.     Bij het uitblijven van betaling zonder reden mogen wij iedere vorm van verdere dienstverlening staken totdat de verschuldigde betaling ontvangen is. 
5.4.     Voor de duidelijkheid: betalingen met betrekking tot onze Dienstverlening zoals isolaties, zonnepanelen of overige producten doet u rechtstreeks aan Hosted Energy Projects nooit aan een van onze Partners.
5.5.     Hosted Energy Projects heeft het recht de aan u geleverde producten, terug te (doen) nemen, indien u niet aan uw (betaal)verplichtingen voldoet.

6.        Afspraken over aansprakelijkheid 
6.1.     Wij behandelen uw Opdracht natuurlijk met de grootst mogelijke aandacht en zorg. Mochten wij toch onverhoopt een fout maken, dan geldt het volgende. Onze aansprakelijkheid is beperkt tot maximaal het totale bedrag dat wij u voor de betreffende Opdracht in rekening gebracht hebben en u aan ons heeft betaald. Dit geldt nadrukkelijk alleen voor onze dienstverlening en niet die van onze Partners.
6.2.     De aansprakelijkheid met betrekking installatiewerkzaamheden door onze Partners ligt bij de betreffende Partner. Dat geldt ook voor garanties met betrekking tot geleverde producten. 
6.3.     Wij voeren de verstrekte Opdracht uitsluitend ten behoeve van u uit. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden voor u geen rechten ontlenen. Wij zijn nooit aansprakelijk voor (mogelijke) directe en/of indirecte schade van derden.
6.4.     Ondanks het bepaalde in dit artikel blijven wij aansprakelijk voor schade die veroorzaakt is door opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Hosted Energy Projects.

7.      Installatiewerkzaamheden en reparaties

7.1.     Wij voeren nooit zelf de installatiewerkzaamheden (waaronder onder ook demontage) voor u uit. Dit wordt gedaan door onze Partners volgens de geldende voorschriften en de door Hosted Energy Projects gestelde normen.  
7.2.     Het door ons geleverde product, bijvoorbeeld het de laadpaal of het zonnepanelensysteem, wordt gezien als opgeleverd wanneer Hosted Energy Projects het product, na voltooiing van de Installatiewerkzaamheden door de Partner in werking stelt. Bij de oplevering ondertekenen de Klant en de monteur het opleverformulier.
7.3.     Wij behouden ons te allen tijde het recht voor, om in overleg met onze partners, tot het afbreken van de Installatiewerkzaamheden dan wel het ontbinden van de 
7.4.     Overeenkomst over te gaan indien zich situaties voordoen zoals, maar niet beperkt tot:

  • De veiligheid van medewerkers in het geding is door constructieproblemen of weersinvloeden;
  • De locatie voor de Installatiewerkzaamheden niet afdoende bereikbaar is;
  • Asbest wordt aangetroffen;
  • De staat van het dak of andere locatie waar werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd dusdanig slecht of onveilig is dat Installatiewerkzaamheden volgens onze normen niet mogelijk zijn.

7.5.     Voor behoud van garanties mogen reparaties uitsluitend in opdracht van of door Hosted Energy Projects verricht worden.
7.6.     U bent verplicht een defect aan het product zo snel mogelijk aan ons te melden. Wij zullen dan een onderzoek starten en het daadwerkelijke probleem verhelpen, mocht uit dit onderzoek blijken dat het defect te wijten is aan uw eigen doen of nalaten dan zullen de onderzoekskosten bij u in rekening worden gebracht.
7.7.     Het oplossen van storingen door defecten in randapparatuur zijn uitgesloten van garantie, en zullen separaat aan de klant gefactureerd worden.
7.8.     Storingen ontstaand door werkzaamheden en/of uitbreidingen aan het product/de producten welke niet door Hosted Energy Projects zijn uitgevoerd, zijn uitgesloten van garantie.

8.        Garanties

8.1.     De eventuele garantietermijn op onderdelen en het goede functioneren van het gehele product of systeem inclusief eventuele aanverwante producten is belegd bij onze Partners.
8.2.     Eventuele garanties strekken zich niet uit tot defecten veroorzaakt door externe factoren, zoals maar niet beperkt tot brand, kortsluiting, waterschade, gebreken aan de meterkast, blikseminslag, vandalisme, diefstal, schade door dieren, extreme weersomstandigheden en contact met chemische substanties.
8.3.     Voor behoud van garanties mogen onderhoud en reparaties uitsluitend in opdracht van of door Hosted Energy Projects verricht worden. Storingen ontstaand door werkzaamheden en of uitbreidingen aan het product of systeem welke niet door Hosted Energy Projects zijn uitgevoerd, zijn per definitie uitgesloten van garantie.

9.        Overmacht

9.1.     Wij zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien dit voor ons redelijkerwijze niet mogelijk is ten gevolge van buiten ons toedoen ontstane veranderingen in de bij het aangaan van de verplichtingen bestaande omstandigheden. 
9.2.     Een tekortkoming in de nakoming van een verplichting van ons geldt in ieder geval niet als toerekenbaar en komt niet voor ons risico in geval van verzuim en/of tekortkoming  
9.3.     door of bij onze leveranciers of andere ingeschakelde derden, bij brand, werkstaking of uitsluiting, ziekte van werknemers, storingen in het computernetwerk, relletjes of oproer, oorlog, overheidsmaatregelen en alle andere omstandigheden welke van dien aard zijn dat gebondenheid niet meer van ons kan worden gevergd. 

10.        Wat kunt u doen als u een klacht heeft over de dienstverlening?
10.1.     Heeft u een klacht over ons of over door onze Partners verrichte werkzaamheden? Dan kunt u uw klacht altijd persoonlijk of schriftelijk aan ons voorleggen. Dat geldt ook voor vragen rondom garantie. Samen handelen we uw vraag of klacht af en zorgen we voor een passende oplossing. 

11.      Uw privacy 
11.1.     Wij gaan zorgvuldig om met alle (persoons)gegevens die u aan ons verstrekt. Deze gegevens gebruiken wij niet voor andere doeleinden dan om uw Opdracht uit te voeren. Als wij uw persoonsgegevens verstrekken aan derden doen we dat altijd op basis van uw toestemming. En sluiten we met hen -indien nodig- een verwerkersovereenkomst.
11.2.     Wij voldoen zover mogelijk aan alle eisen die de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) ons voorschrijft. Zo hebben we voor passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen gezorgd. En hebben we een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld die erop toeziet dat uw gegevens rechtmatig gebruikt worden. Persoonsgegevens worden bewaard zolang we deze nodig hebben, in ieder geval gedurende de looptijd van onze 
11.3.     relatie of overeenkomst. Of gedurende de wettelijke bewaartermijnen die voor ons gelden. Indien wij na deze periode uw gegevens bewaren dan zullen wij deze dusdanig anonimiseren dat deze niet langer te herleiden zijn naar uw persoon.  
11.4.     Indien u controle wilt uitoefenen over uw persoonsgegevens dan kunt u daartoe een verzoek indienen. Als we niet aan uw verzoek kunnen voldoen dan zullen we u dit gemotiveerd laten weten. 

12.      Tot slot
12.1.     Wij hebben de mogelijkheid om de inhoud van deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. In het geval wij tot wijziging overgaan, laten wij u dat weten en sturen wij u de aangepaste algemene voorwaarden. U mag binnen 30 dagen na de datum waarop u in kennis bent gesteld van de betreffende wijzigingen bezwaar maken tegen de toepasselijkheid van de aangepaste voorwaarden. Wij zullen dan met u in overleg treden over de inhoud van de van toepassing zijnde algemene voorwaarden. Wanneer u geen bezwaar maakt tegen de gewijzigde inhoud van de algemene voorwaarden, dan gelden deze vanaf de door ons genoemde datum
12.2. Op al onze Dienstverlening en op de door ons aanvaarde Opdrachten is Nederlands recht van toepassing. 
12.3.     Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, wordt alleen de betreffende bepaling van toepassing uitgesloten. In dat geval blijven alle overige bepalingen onverkort gelden. De nietige bepaling zal dan worden vervangen door een geldige bepaling die zo veel mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de nietige bepaling. 
12.4.     Deze algemene voorwaarden zijn ook te downloaden via onze website.